المؤلف

د. Mohamed MARZOUGUI

د. Mohamed MARZOUGUI

الدولة: المغرب

نبذة:

procureur général du roi auprès de la cours d'appel de Kénitra

مؤلفاته

Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
  • 90 درهم
  • |
  • سنة الإصدار : 2017

عدد النسخ المطلوبة
Code des droits réels
Code des droits réels
  • 60 درهم
  • |
  • سنة الإصدار : 2017

عدد النسخ المطلوبة